Register of
Medicinal Products

Show entries 301
Kood Tekst
1 H. pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks koos antibiootikumidega
2 suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või on osutunud ebaefektiivseks
3 opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist opioidi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti
4 põletikulise soolehaiguse ägenemise raviks
5 juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
6 II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
7 kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
8 kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
9 II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud
10 rasvumusega patsientide raviks (>=KMI 35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
11 kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
12 raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel
13 patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
14 konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile, patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine), ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
15 konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires
16 kuni 10 päevaks
17 kuni 30 päevaks
18 kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
19 müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
20 NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
21 NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
22 patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
23 rasedatele
24 kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
25 siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni
26 anafülaktiliste reaktsioonide raviks
27 NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
28 konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
29 täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
30 kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
31 raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
32 kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
33 alates III staadiumist
34 alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
35 kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
36 raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
37 patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
38 kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
39 raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
40 kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
41 pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
42 sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
43 kui haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
44 kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
45 kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
46 NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
47 kuni kasvutsoonide sulgumiseni
48 hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
49 konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
50 P. aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks